Algemene Gebruikersvoorwaarden

WETTELIJK  BERICHT  EN BESCHERMING  VAN  DE PERSOONLIJKE  GEGEVENS
INLEIDING
Om  het  even  welk  gebruik,  met  inbegrip  van  het  louter  doornemen  van  de  pagina’s  van  deze  site  www.job-horeca.be,
impliceert dat u  dit  wettelijk bericht  zonder  voorbehoud  aanvaardt,  dat, behoudens andersluidende  wettelijke bepaling,
gewijzigd  kan  worden  door  loutere  publicatie  op  de  site,  en  zonder  dat  enige  voorafgaande  kennisgeving vereist is.
PERSOONLIJKE LEVENSSFEER EN BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS
1.
www.job-horeca.be is een site die beheerd wordt door de Brusselse Horeca Federatie
waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is in België, te 1000 Brussel, Anspachlaan 111, BTW BE 0409450064
RPR Brussel en die bereikbaar is via telefoon op het nr. + 32 2 513 78 14 en via e -mail op het
adres horeca@fedhorecabruxelles.be
Uw persoonlijke  gegevens  worden  verwerkt in overeenstemming  met de wet van  8 december  1992  tot bescherming
van de persoonlijke levenssfeer
2.
Door  de Brusselse Horeca Federatie,  naar  aanleiding  van  een  verzoek  om  informatie  of  een  bestelling  van  documenten,  te
bevestigen  dat  uw  akkoord  gaat  bij  de  verzending  van  uw  gegevens  naar  de Brusselse Horeca Federatie,  geeft  u  de Brusselse Horeca Federatie de toestemming  om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken voor de volgende doeleinden:
•  een gunstig gevolg kunnen geven aan de verzoeken die u bij uw bezoeken aan de site doet;
•  zowel het beheer  van  de  site  en  van  de  commerciële en  administratieve contacten van  de Brusselse Horeca Federatie als haar klantenadministratie optimaliseren;
•  de  kwaliteit  van  de  diensten  die  de  internetgebruikers  worden  aangeboden  en  van  de  site
www.job-horeca.be optimaliseren;
•  marktstudies en bezoekersstatistieken opstellen;
•  u  regelmatig  op  de  hoogte  houden,  inzonderheid  via  e-mail,  van  de  activiteiten,  nieuwe  diensten
en producten van de Brusselse Horeca Federatie;
•  direct marketingacties ondernemen, inzonderheid via e-mail;
•      uw  persoonlijke  gegevens  meedelen  aan  alle  juridische  entiteiten  van  de  economische  entiteit
die  gekend is onder  de benaming  Brusselse Horeca Federatie, inzonderheid om hen  de  mogelijkheid  te geven
u elke vorm van promotieaanbieding te doen via e-mail en;
•    uw  e-mailadres  doorgeven  aan  derden  zodat  zij  u  elke  vorm  van  promotieaanbieding  kunnen
doen via e-mail.
3.
de Brusselse Horeca Federatie behoudt  zich  de  mogelijkheid  voor  cookies  te  gebruiken.  Cookies  zijn  kleine  bestandjes  die door
een  Webserver  die  u  raadpleegt  worden  opgemaakt  en  worden  opgeslagen  op  de  harde  schijf  van uw  computer.  Ze
maken het  mogelijk om de latere toegang  tot de site  waaraan de cookies  zijn  gekoppeld te versnellen en uw bezoeken
van  die  site  vlotter  te  doen  verlopen.  Op  basis  van  de  cookies  kan  de Brusselse Horeca Federatie  ook  nagaan  of  zijn
statistiekinstrumenten goed werken.
U geeft de Brusselse Horeca Federatie uitdrukkelijk de toestemming om  uw persoonlijke gegevens te verzamelen en te verwerken,
ook  in  de  veronderstelling  dat  deze  verzameling  en  verwerking  via  de  cookies  gebeuren.  De  doeleinden  van  deze
verwerking zijn identiek  aan deze die werden vermeld in  de punten 2 en 3 van dit bericht. de Brusselse Horeca Federatie
meldt u dat u  altijd de configuratie van uw computer kunt wijzigen om cookies te  weigeren.
4.
U heeft het  recht om u, op  louter  verzoek en gratis, te verzetten  tegen  de verwerking van  uw  persoonlijke  gegevens
voor  doeleinden  van  direct  marketing.  Ook kan  u,  volgens de  wettelijk  bepaalde  voorwaarden,  toegang  krijgen  tot  de
gegevens  die  op  u  betrekking  hebben  en  deze  die  onjuist,  onvolledig  of  niet  relevant  zouden  zijn,  laten  rechtzetten.
U  kan  zich  ook,  volgens  de  door  de  wet  opgelegde  voorwaarden,  om  ernstige  en  rechtsgeldige  redenen,  verzetten
tegen de verwerking van uw gegevens.
Elk verzoek  in  dit verband  kan  worden  gericht:
•  ofwel via e-mail op het volgend adres : horeca@fedhorecabruxelles.be
•  ofwel via brief op het volgend adres :
Brusselse Horeca Federatie 
Anspachlaan 111
1000 Brussel
5.
Om  niet-geautoriseerde  toegang  tot  de  persoonlijke  gegevens  die  u  ons  meedeelt  zoveel  als  mogelijk  te  vermijden,
neemt de Brusselse Horeca Federatie strikte   veiligheidsprocedures in  acht.
de Brusselse Horeca Federatie  kan  de  nodige  maatregelen  treffen  om  een  goed  beheer  van  haar  site  en  haar  computersysteem
te  verzekeren.  Hiertoe  kan  de Brusselse Horeca Federatie  te  allen  tijde  toegang  hebben  tot  alle  informatie,  mededelingen  of
andere elementen die op die site  of in  dat systeem zijn opgeslagen.
6.
de Brusselse Horeca Federatie kan  uw  persoonlijke  informatie  openbaar  maken  aan  een  derde  op  verzoek  van  elke  wettelijk
geautoriseerde  overheid,  of  zelfs  op  eigen  initiatief  indien  de  onderneming  te  goeder  trouw  van  mening  is  dat  een
dergelijke  openbaarmaking  vereist  is  om  de  wetten  en  reglementen  na  te  leven,  om  de  rechten  of  de  goederen  van
de Brusselse Horeca Federatie, van de juridische entiteiten van de Brusselse Horeca Federatie, van de site  www.job-horeca.be  of de gebruikers
ervan, te beschermen en/of te  verdedigen, of, in bijzondere omstandigheden, om de veiligheid van de Brusselse Horeca Federatie,
de  juridische  entiteiten  van  de Brusselse Horeca Federatie,  haar  klanten,  www.job-horeca.be    en/of  de  gebruikers  ervan  te
beschermen.
INTELLECTUELE  RECHTEN
7.
Tenzij anders vermeld,  zijn  alle  merken  die  weergegeven  worden  op  www.job-horeca.be gedeponeerde handelsmerken
van  de Brusselse Horeca Federatie of  van  een  ander  juridische  entiteit  die  de  economische  entiteit  vormt  gekend  onder  de
benaming  Brusselse Horeca Federatie.  De domeinnaam  van de site werd geregistreerd  door de Brusselse Horeca Federatie.
de Brusselse Horeca Federatie of  een ander  juridische  entiteit  die de  economische  entiteit vormt gekend  onder  de  benaming de 
Brusselse Horeca Federatie  beschikken  bijgevolg  over  de  exclusieve  gebruiks-  en  exploitatierechten  en/of  de  exclusieve
licentie rechten op deze elementen van intellectuele  eigendom.
8.
De site  als  dusdanig,  alsook de  inhoud  ervan,  met  name  inzonderheid  de teksten,  beelden,  grafische  voorstellingen,
geluidsbestanden,  animatiebestanden,  videobestanden,  gegevensordeningen  en  gegevensbanken  die  er  eventueel
zijn  in  opgenomen,  zijn  beschermd  door  het  auteursrecht  en door het  geheel  van  de  toepasselijke   reglementeringen
inzake  intellectuele  eigendom sensu lato. 
de Brusselse Horeca Federatie  en  de  juridische  entiteiten  die  de  economische  entiteit  vormen  gekend  onder  de  benaming  van
de  Brusselse Horeca Federatie  behouden  zich  elk  recht  van  intellectuele  eigendom  en  sui  generis  voor  op  www.job-horeca.be,  op
het geheel van de elementen die  erin  zijn opgenomen en op de eventuele gegevensbanken.
9.
Naast  de  eventueel  door  de  wet  bepaalde  dwingende  uitzonderingen,  heeft  u  de  toelating  om  de  geconsulteerde
informatie  af  te  drukken  en  die  louter  in  het  kader  van  het beheer  van  uw  sociaal  statuut  te  gebruiken  indien  u  klant
bent  van  de Brusselse Horeca Federatie  of  elk  andere  juridische   entiteit  die  de  economische  entiteit  gekend  onder  de  benaming
van  Brusselse Horeca Federatie.  U  behoudt  het  recht  de  informatie  op  www.job-horeca.be  te  downloaden  en  te  reproduceren
voor zover deze manipulaties gebeuren voor louter privaat en persoonlijk gebruik.
Elke  andere  reproductie,  verspreiding,  terbeschikkingstelling  van  het  publiek  en/of  hergebruik  in  welk  vorm  ook,
ongeacht of deze  volledig  of gedeeltelijk  is,  tijdelijk  of permanent  is, van  de  site  of  van  elk  element  van  intellectuele
eigendom  van  de Brusselse Horeca Federatie,  de  juridische  entiteiten  die  de  economische   entiteit  vormen  gekend  onder  de
benaming  van  Brusselse Horeca Federatie of  haar  licentieverleners  is  strikt  verboden  zonder  schriftelijke  en  voorafgaande
toestemming  van de Brusselse Horeca Federatie.
Elk  verzoek  om  informatie  en/of  toestemming  dat  betrekking  heeft  op  één  of  meer  elementen  van  intellectuele
eigendom van de site www.job-horeca.be moet worden gericht aan de Brusselse Horeca Federatie.
10.
www.job-horeca.be  kan  eveneens  elementen  bevatten  die  volledig  of  gedeeltelijk  de  intellectuele  eigendom  zijn  van
derden.  Op  deze  elementen  is,  mutatis  mutandis,  de  regeling  van  toepassing  die  werd  vermeld  in  de  punten  7,  8  en
9 hierboven.
ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
11.
Elke bestelling  van goederen  of diensten en elke aanvraag  van informatie of documentatie via de  site www.job-horeca.be
heeft automatisch de volle en algehele  instemming met dit wettelijk bericht tot gevolg.
De  diensten  die  worden  geleverd  door  de Brusselse Horeca Federatie of  door  elke  andere  entiteit  van de Brusselse Horeca Federatie  zijn
daarnaast  onderworpen  aan  de  specifieke  voorwaarden  die  eigen  zijn  aan  die  diensten  of  aan  de  overeenkomsten
die  tussen  de  opdrachtgevers en  de Brusselse Horeca Federatie of elke  andere  entiteit van  de Brusselse Horeca Federatie werden  gesloten
over de betreffende diensten, die bij tegenstrijdigheid voorrang zullen hebben op dit wettelijke bericht.
12.
Noch  de  online  bestelling  van  documenten  en/of  informatie,  noch  de  levering  van  deze  documenten/  informatie
impliceert  enige  overdracht  van  intellectuele  rechten  hierop  in  uw  voordeel.  Deze  documenten  en  informatie  blijven
de  uitsluitende    intellectuele    eigendom   van  de Brusselse Horeca Federatie,   van  de  juridische    entiteiten   die  de  economische
entiteit vormen gekend onder de benaming  Brusselse Horeca Federatie of van haar licentieverleners.
13.
Elke  overtreder  van  de rechten,  inzonderheid  intellectuele  rechten,  van  de Brusselse Horeca Federatie,  van  de juridische entiteiten
die  de  economische  entiteit  vormen  gekend  onder  de  benaming  Brusselse Horeca Federatie  of  haar  licentiegevers  kan
gerechtelijke of andere vervolging door de bevoegde autoriteiten  tot gevolg hebben.
14.
Behoudens  uitdrukkelijke  andersluidende  vermelding  in  de  specifieke  bijzondere  voorwaarden  van  de  dienst
geschillen,  zal  elk  geschil  met  betrekking  tot  de  site  www.job-horeca.be  dat  niet  minnelijk  kon  worden  opgelost,  onder
het Belgisch recht vallen  en zullen uitsluitend de Hoven en  Rechtbanken van Brussel bevoegd zijn.
DISCLAIMER
15.
www.job-horeca.be  werd  met  de  grootste  zorg  opgesteld  en de Brusselse Horeca Federatie doet  alle  redelijkerwijs  mogelijke
inspanningen  opdat de informatie  die zich erop bevindt actueel zou  zijn.
www.job-horeca.be  wordt  uitsluitend  ter  informatie  te  uwer  beschikking  gesteld  en  de Brusselse Horeca Federatie  wijst  er  met
aandrang  op  dat  de  informatie  op  de  site  voor  evolutie  vatbaar  is  en  raadt  u  aan  om  de  toepasselijkheid  van  de
informatie  op  haar  site  steeds  te  controleren.  Deze  informatie  vervangt  op  generlei wijze  een  juridisch  advies  of  een
gepersonaliseerde professionele  assistentie.
Voor  zover  de  wet  het  toelaat,  zullen   de Brusselse Horeca Federatie en  de  juridische  entiteiten  die  de  economische  entiteit
vormen  gekend  onder  de  benaming  Brusselse Horeca Federatie in  geen  geval  aansprakelijk  gesteld  kunnen  worden  voor  de
rechtstreekse  of  onrechtstreekse  schade,  van  welke  aard  en  omvang  ook,  die  rechtstreeks  of  onrechtstreeks
veroorzaakt zou  worden door  de  raadpleging of, meer  algemeen,  door  gelijkwelk gebruik van de  site  www.job-horeca.be
en inzonderheid van de informatie die zich erop bevindt.
16.
De  online  te  bestellen  documenten  zijn  standaardmodellen  en  kunnen  dus  een  aanpassing  –  door  de  gebruiker  –
vereisen  aan  de  wettelijke  en/of  jurisprudentiële  bepalingen  die  eigen  zijn  het  specifieke  geval.  Noch  van  de Brusselse Horeca Federatie  noch  van  één  van  de  entiteiten  van  de Brusselse Horeca Federatie zal  dus  de  aansprakelijkheid  kunnen  worden
ingeroepen  ten  gevolge  van  de  niet-aanpassing  van  deze  documenten  aan  de  behoeften  van  het  specifieke  geval.
Ze  kunnen  evenmin  aansprakelijk  gesteld  worden  voor  rechtstreekse  of onrechtstreekse  nadelen,  schade  of  kosten
die zouden kunnen voortvloeien  uit mogelijke vergissingen  of weglatingen  in  de gepubliceerde documenten.
Algemeen kunnen noch  de Brusselse Horeca Federatie noch één van  de  entiteiten  van de Brusselse Horeca Federatie aansprakelijk  gesteld
worden  voor  het  gebruik  van  de  documenten  die  geleverd  worden  op  www.job-horeca.be.  Ze  kunnen  immers  noch
controle,  noch  invloed  uitoefenen  op  de  manier  waarop  gebruik  gemaakt  zal  worden  van  deze  documenten  en  ze
wijzen  bijgevolg  elke  aansprakelijkheid  af voor  het  verlies van   inkomsten,  van  kansen, van  uitbating,  van  winsten  of voor  directe  of  indirecte  schadegevallen  van  welke  aard  ook,  die  veroorzaakt  worden  door  of  in  verband  staan  met het gebruik van  die  documenten.  Bijgevolg  zal  om  die  reden  geen  enkele  klacht  tegen  de Brusselse Horeca Federatie en/of het geheel of een deel van de entiteiten van de  Brusselse Horeca Federatie in  aanmerking genomen kunnen worden.

17.
www.job-horeca.be  bevat  hyperlinks   naar  andere  sites  alsook  verwijzingen  naar  andere  informatiebronnen.  Deze  links
en   informatiebronnen   worden   u   ter    informatie   ter    beschikking    gesteld en   impliceren   noch   sponsorship,    noch
ondersteuning,  noch  aansluiting  van  de Brusselse Horeca Federatie  bij  deze  sites  en  bronnen.  de Brusselse Horeca Federatie  controleert
noch  deze  sites,  noch  hun  inhoud  en  biedt  geen  enkele   waarborg  voor  de  informatie  die  erin  is op genomen  en  of  de
voorstelling ervan.
de Brusselse Horeca Federatie  en  de  entiteiten  van  de Brusselse Horeca Federatie wijzen  elke  aansprakelijkheid  af  voor  elke  schade  die  zou
kunnen  voortvloeien  uit  de  raadpleging  van  informatie  op  de  andere  sites  of  algemeen  in   elke  gelijk  welke  andere
informatiebron  waarnaar    www.job-horeca.be  verwijst,  ongeacht  de  aard,  de  omvang,  de  oorzaak  en/of  de  gevolgen
van die schade.